EuroAccident Barnförsäkring

Info om barnförsäkringen hos EuroAccident

Euro Accident erbjuder en Barn- och ungdomsförsäkring som gäller fram tills barnet fyller 25 år. Den ger ersättning för medicinsk invaliditet (beroende på försäkringsbeloppets storlek och invaliditetsgrad) och ekonomisk invaliditet (vid nedsatt arbetsförmåga med minst 50 %). Vid vistelse på sjukhus (högst 365 dagar) lämnas även ersättning samt för vård i hemmet (0,75 % av prisbasbeloppet per dag), vid dödsfall, kostnadsbidrag, läke- och tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader samt ersättning för rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Ersättningen för den medicinska eller ekonomiska invaliditeten kan ges ut som ett engångsbelopp. Kostnadsbidraget innebär att ersättning kan ges under högst tre år och ges efterskott per månad tills barnet är 19 år gammalt.

Fördelar med denna barnförsäkring

En fördel hos Euro Accident är att försäkringen även kan gälla barn till medförsäkrade, sambos och registrerade partners förutsatt att dessa barn är folkbokförda på samma adress som gruppmedlemmen och högst är 20 år gamla. Hos Euro Accident betalar du ingen självrisk alls vid inträffande av skada eller sjukdom.

Euro Accident har vad de kallar ett ”omtänksamt olycksfallsbegrepp” som innebär att de ej kräver att olycksfall ska ha inneburit yttre våld mot kroppen, vilket begreppet normalt sett innebär. Dessutom krävs ingen hälsoprövning av det barn som ska försäkras innan du tecknar barnförsäkring hos Euro Accident. Om du önskar försäkra mer än ett barn finns även möjligheten att teckna flerbarnspremie.

Nackdelar med barnförsäkringen

Barnförsäkringen från Euro Accident har vissa begränsningar vad gäller utbetalning av ersättning. Bland annat ersätts du inte om skadan beror på förslitningsskada, smitta genom bakterier, virus eller matförgiftning samt skada som uppstår i samband med intagande av alkohol/droger.

Euro Accident betalar ej heller ut någon ersättning för privat vård, för tandskador som uppstått i samband med tuggning eller bitning samt vid tandköttsinflammation.

Barnförsäkringen hos Euro Accident gäller i hela Norden och utanför Norden i högst 12 månader.