Moderna Försäkringar Barnförsäkring

Vad ingår i barnförsäkringen, vad ingår inte?

Barnförsäkringen Sjuk- och Olycksfall barn från Moderna Försäkringar innebär ett fullgott skydd för ditt barn. Du har rätt till ersättning om ditt barn drabbas av medicinsk eller ekonomisk invaliditet, vid dödsfall, tandskador, läke- och resekostnader, merkostnader (exempelvis kläder, glasögon, hörselapparat m.m. som skadas, med ersättning på upp till 10 000 kr) samt ersättning på 100 000 kronor om ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom eller brännskada. I barnförsäkringen från Moderna Försäkringar ingår även ett utökat grundskydd helt kostnadsfritt vilket bland annat innebär ett högre försäkringsbelopp vid vissa skador samt att ditt barn fortsätter att vara försäkrad utan extra avgifter om en av barnets vårdnadshavare avlider.

Du kan teckna en barnförsäkring från Moderna Försäkringar för barn som inte fyllt 16 år och gäller tills barnet fyller 25 år. En hälsoprövning krävs innan försäkringen börjar gälla.

Vilka fördelar har denna barnförsäkring?

Tecknar du Sjuk- och Olycksfall barn hos Moderna Försäkringar kan du känna dig trygg då försäkringen gäller alla tider på dygnet, både i Norden och inom hela EU. Dessutom är ditt barn skyddat utomlands utanför EU i upp till ett helt år om ni exempelvis reser eller arbetar i ett annat land. Om ni vistas utanför Norden och EU under längre tid än ett år kan försäkringen komma att gälla om det finns en skriftlig överenskommelse med Moderna Försäkringar om dessa villkor.

En fördel är att du själv väljer nivå på försäkringsbeloppet som ska betalas ut vid händelse av skada eller sjukdom, beroende på hur hög försäkringspremie du väljer att betala.

Finns det några nackdelar med denna försäkring?

Om du tecknar barnförsäkringen hos Moderna Försäkringar efter att ditt barn fyllt 10 år bör du vara medveten om att en karensperiod på två år gäller om ditt barn drabbas av vissa sjukdomar. Dessa sjukdomar innefattar bland annat ätstörningar så som anorexi och bulimi samt psykiska sjukdomar och fetma/sjuklig övervikt. Om du däremot tecknar barnförsäkringen hos Moderna Försäkringar som en fortsättning på en motsvarande barnförsäkring från ett annat försäkringsbolag, befrias du från karensperioden.

Tecknar du barnförsäkring hos Moderna Försäkringar bör du vara medveten om att du inte ersätts för vissa sjukdomar. Dessa innefattar bland annat ADHD, ADD, DAMP, MBD etc., blödarsjuka, cerebral pares, cystisk fibros, försenad tal- och språkutveckling, infantil autism och autismliknande sjukdomar (t.ex. Aspergers syndrom, infantil spasm, neurologisk eller sensorieneural hörselnedsättning, OCD (tvångshandlingar), psykomotorisk försening/utvecklingsförsening (t.ex. Retts syndrom) samt Tourettes syndrom.