Folksam barnförsäkring

Folksam barnförsäkring - Villkor

Har du planer på att teckna Folksam barnförsäkring?

I Folksams barnförsäkring ingår:

Medicinsk invaliditet – Ersättning på upp till 300 % av prisbasbeloppet (25 eller 50).

Ekonomisk invaliditet – Ersättning på upp till 100 % av prisbasbeloppet (25 eller 50).

Aktivitetskapital – Upp till 2,5 prisbasbelopp per år.

Kroppsskadeersättning – Ersättning på upp till 25 000 kr.

Ersättning på 10 % av valt försäkringsbelopp för specifika diagnoser och händelser.

Ersättning för ärr.

Ersättning för dödsfall.

Vårdkostnader – Upp till 2,5 prisbasbelopp per år.

Läke- och resekostnader där ersättning ges för nödvändiga kostnader.

Hjälpmedel vid invaliditet – Upp till 5 prisbasbelopp.

Tandskador vid olycksfall samt ersättning för kostnader kring detta.

Ersättning för skadade kläder och glasögon på grund av olycksfall – Upp till 25 % av ett prisbasbelopp.

Ersättning på 3000 kr för läs- och skrivsvårigheter.

Ersättning för fritidsaktivitet på upp till 4000 kr.

Kristerapi på upp till 10 behandlingar hos psykolog, per person.

Sjukhusvistelse (akut och icke akut) – Ersättningen för akut sjukhusvistelse är 600 kr per dag, medan vanlig sjukhusvistelse ger ersättning på 500 kr per dag.

Ersättning för vård i hemmet på 500 kr per dag.

”Familjestöd Direkt” vilket är en tjänst som ger ett kostnadsfritt samtalsstöd med experter svarar på frågor om graviditet, barn och familjeliv.

Folksam barnförsäkring – Fördelar

Folksam barnförsäkring gäller både för sjuk- och olycksfall.

50 % rabatt på första årspremien.

Tillgång till ”Familjestöd Direkt”.

Möjligheten att välja mellan barnförsäkringarna ”Stor” och ”Bas”.

Möjlighet att välja mellan olika försäkringsbelopp.

Folksam barnförsäkring gäller dygnet runt.

Extra förmånlig barnförsäkring om du är medlem i utvalda fackförbund.

Ny försäkring kan tecknas efter att personen fyllt 25 år, utan krav på ny hälsodeklaration.

Vad ingår inte i Folksam barnförsäkring?

Sjuk- eller olycksfall som uppkommit innan dagen då denna barnförsäkring tecknades

Folksam barnförsäkring gäller ej vid följande sjukdomar eller kroppsfel:

Psykiska sjukdomar

Blödarsjuka

Cystisk fibros

Epilepsi

Sjukdomar inom centrala nerv-och muskelsystemet

Sensorineural hörselnedsättning

Missbildning och kromosomavvikelse

Fetma

Om det försäkrade barnet fyllt 6 år vid köp av barnförsäkringen gäller den inte för vissa typer av sjukdomar eller tillstånd.

Folksam barnförsäkring – Begränsningar

Vid tecknande av barnförsäkring hos Folksam finns vissa begränsningar där ersättningen minskar eller slopas helt. Dessa begränsningar är bland annat:

Ersättning ges ej för kostnader utanför Norden.

Folksam barnförsäkring görs ej gällande om barnet i fråga befunnit sig utomlands i mer än ett år.

Försäkringen gäller ej för sådana sjukdomar som Världshälsoorganisationen WHO klassar som pandemi.

Har skada uppstått på grund av grov vårdslöshet berättigas ej ersättning.

Om skadan inträffar under terrorhandling, krig eller krigsliknande händelser berättigas ej ersättning.

Försenad utbetalning av ersättning på grund av force majeure är inget Folksam kan hållas ansvariga för.

SalusAnsvar Barnförsäkring

SalusAnsvar Barnförsäkring var tidigare en enskild försäkring på marknaden för barnförsäkringar. SalusAnsvar erbjöd en då att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, vid namn KOMBI Barn, som gav ersättning både vid sjukdom och olycksfall.

Vid nedsatt arbetsförmåga fick ditt barn ersättning per månad ända upp tills det att personen fyllt 65 år. Försäkringen gällde dygnet runt och kunde tecknas upp tills barnet fyllt 18 år. KOMBI Barn från SalusAnsvar gällde upp till 25 års ålder och efter detta kunde försäkringen fortsätta gälla som sjuk- och olycksfallsförsäkringen KOMBI Vuxen utan att en ny hälsoprövning krävdes.

I barnförsäkringen från SalusAnsvar ingick även ersättning för:

Medicinsk invaliditet

Vårdkostnadsbidrag

Sveda och värk

Vanprydande ärr

Akutersättning

Sjukhusvistelse

Tandskador

Kritisk sjukdom eller olycka

Merkostnader

Personliga tillhörigheter som skadats vid olycka

Rehabiliteringskostnader

Dödsfall

Krisstöd dygnet runt

Krisförsäkring

Läke- och resekostnader

Sedan år 2012 är SalusAnsvar barnförsäkring en del av Folksam.