Nordea (IF barnförsäkring)

Vad ingår i IF barnförsäkring genom Nordea?

Nordea erbjuder, i samarbete med IF, en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. I denna barnförsäkring ingår:

Ersättning för följande ingår:

Medicinsk eller ekonomisk invaliditet efter olycksfall eller sjukdom

Dödsfall

Tandskador samt behandlings- och resekostnader

Händelseförsäkring & ekonomisk första hjälp

Akutersättning

Merkostnader (exempelvis om barnets bostad behöver handikappanpassas)

Vård i hemmet (upp till 240 kronor per dygn och om vårdbidrag beviljats av Försäkringskassan)

Skadade tillhörigheter vid olycka eller sjukdom (exempelvis glasögon, klocka och kläder)

Sjukhusvistelse (upp till 425 kronor per dygn)

Fortsatta rehabiliteringskostnader och hjälpmedel

Vårdersättning

Periodisk sjukersättning

Ärr

Kris

IF barnförsäkring genom Nordea - Fördelar

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Barnförsäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen kan tecknas ända fram till att barnet fyllt 18 år.

Barnförsäkringen gäller fram till dess att barnet fyllt 25 år.

Du kan välja mellan fyra olika försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr.

Utökat Barnskydd

Tilläggsförsäkringen Utökat Barnskydd ingår även utan extra kostnad när du tecknar barnförsäkring hos Nordea. Utökat Barnskydd innebär att du premiebefrias om en av barnets vårdnadshavare dör, samt ger dig utökad ersättning vid olycksfall samt förhöjd invaliditetsgrad vid olycka.

Du kan teckna barnförsäkringen hos Nordea fram tills barnet fyller 16 år och gäller tills det fyller 25 år. Du kan dock köpa barnförsäkringen fram till barnet fyller 25 år om den tecknas som en direkt fortsättning på en motsvarande försäkring hos ett annat bolag.

Priset du betalar för barnförsäkringen hos Nordea beror på flera olika faktorer (nivån i Nordeas födelseprogram, barnets ålder och försäkringsbelopp för medicinsk/ekonomisk invaliditet samt vilken betalningsperiod du väljer).

Vad ingår inte i IF barnförsäkring genom Nordea?

Genom att teckna barnförsäkringen från IF försäkring genom Nordea får man ta del av flera skydd och försäkringspunkter för barn. Vissa delar ingår dock inte i försäkringar. Dessa är följande:

Ersättning ges inte för sådan sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som uppdagats före dess att försäkringen tecknades.

Ersättning ges inte för följder av ett olycksfall som förvärrats beroende på sjukdom, kroppsfel eller psykisk utvecklingsstörning som du sedan tidigare haft när skadan inträffade.

Ersättning ges inte för bestående skada om det är sannolikt att skadan funnits redan vid födseln.

Om du tecknar barnförsäkringen hos Nordea efter att barnet fyllt 10 år gäller vissa begränsningar i form av en karensperiod på två år för vissa sjukdomar.

IF barnförsäkring genom Nordea – Begränsningar

Det finns vissa begränsningar vad gäller skador som inte täcks av barnförsäkringen från IF hos Nordea. Begränsningarna är följande:

Sjukdom eller olycksfall som uppstått p.g.a. ors krig i områden dit Utrikesdepartementet avråder att resa p.g.a. säkerhetsskäl omfattas inte av försäkringen.

Olyckor som skett vid idrottsutövande vid ersättning med mer än ett prisbasbelopp (ca 45 000 kr) ingår ej i barnförsäkringen.

Vissa sjukdomar och diagnoser ersätts högst 19% av försäkringsbeloppet för bestående skada. För dessa sjukdomar och diagnoser ges ingen ersättning för förlorad arbetsförmåga, vårdersättning, periodisk sjukersättning eller rehabilitering och hjälpmedel.

Händelseförsäkring gäller endast en gång för fraktur under avtalad försäkringstid.

Vårdbidrag, omvårdnadsbidrag och tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn måste styrkas (i minst 6 månader) av Försäkringskassan för att ersättning ska betalas ut.

För vissa diagnoser, såsom psykiska sjukdomar och beteendestörningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar betalas ersättning endast ut en gång.

Ersättning för dödsfall (ekonomisk första hjälp) gäller inte de dödsfall som inträffat inom 24 timmar från det att en diagnos har fastställts eller från det att olyckan inträffat.