Trygg-Hansa barnförsäkring

Trygg-Hansa barnförsäkring – Villkor

I Trygg-Hansas barnförsäkring ingår:

Medicinsk Invaliditet – Engångsbelopp som beräknas i % av det totala försäkringsbeloppet och bestäms utifrån funktionsförmågans nedsättningsgrad.

Ekonomisk Invaliditet - Engångsbelopp som beräknas i % av det totala försäkringsbeloppet för bestående nedsättning av arbetsförmåga med minst 50 %.

Ersättning för vissa diagnoser såsom allvarlig hjärnskada, cancer och psykiska sjukdomar. Ett engångsbelopp betalas ut som är max 10 % av det valda försäkringsbeloppet.

Vårdbidrag och oförmåga till arbete där högsta ersättning är 9 500 kr/mån.

Ersättning för sjukhusvistelse och vård hemma (minst 10 dagar) på 600 kr per dag.

Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel (vid läkarintyg) för bl.a. sjukgymnastik. Även ersättning för att handikappanpassa bostaden där högsta ersättning är 220 000 kronor.

Ärr ersätts med ett engångsbelopp.

Kristerapi för barn som drabbats av en krisreaktion. Ersättning är 10 behandlingstillfällen hos psykolog + resekostnader.

Livförsäkring till ett engångsbelopp på 50 000 kronor om försäkrad person går bort.

Ersättning för kostnader som uppstått på grund av olycksfall (upp till 5 år efter skada).

Trygg-Hansa barnförsäkring - Fördelar

Du behöver inte betala någon självrisk om skada eller sjukdom inträffar.

Du kan själv välja mellan 4 olika nivåer vad gäller hur högt försäkringsbeloppet ska vara vid ersättning: 600 000 kr, 1 200 000 kr, 1 800 000 kr eller 2 400 000 kr. Detta påverkar givetvis kostnaden (premien) per månad.

Försäkringen gäller dygnet runt och i hela Norden.

Barnförsäkringen kan tecknas upp till att barnet fyllt 18 år och gäller fram till 25 års ålder.

Möjlighet att teckna vuxenförsäkring efter 25 år, utan att göra ny hälsodeklaration.

Försäkringen är kostnadsfri tills barnet fyllt 18 år, vid förälders bortgång.

Vad ingår inte i Trygg-Hansa barnförsäkring?

Trygg-Hansa barnförsäkring täcker mycket, men inte allt. Försäkringen kommer med vissa undantag som är följande:

Medicinsk invaliditet – Psykiska sjukdomar ochbeteendestörningar omfattas inte av barnförsäkringen.

Ekonomisk invaliditet – Vissa typer av sjukdomar omfattas inte av barnförsäkringen, bl.a. missbildningar och sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet

Vårdbidrag & oförmåga till att arbeta – Vissa typer av sjukdomar omfattas inte av barnförsäkringen, bl.a. ämnesomsättningssjukdomar, psykiska sjukdomar, missbildningar och sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet.

Sjukhusvistelse & vård hemma – Ersättning ges ej då barnet inte skrivs in på sjukhuset och inte heller om ni får ersättning för vårdbidrag samtidigt.

Rehab & hjälpmedel – Ersättning ges ej för bl.a. hjälpmedel för förebyggande syfte.

Vid vissa typer av diagnoser och tillstånd ges ingen ersättning för medicinsk invaliditet.

Kostnader för olycksfall – Ersättning för kostnader av olycksfall ges ej vid sjukdom, förlorad arbetsinkomst, självförvållad tandskada eller om olycksfallet skett utanför Norden.

Begränsningar med Trygg-Hansa barnförsäkring

En begränsning med barnförsäkringen som Trygg-Hansa erbjuder är att du bara kan få ersättning för faktiska kostnader som rör läkarvård, tandskador eller resekostnader från en försäkring, även om du har tecknat flera stycken.

Om du vill teckna barnförsäkringen som Trygg-Hansa erbjuder måste du först fylla i en hälsodeklaration där du svarar på frågor om barnets hälsotillstånd. Detta innebär i de flesta fall inga problem, men det kan hända att Trygg-Hansa behöver överväga en ansökan innan försäkringen börjar gälla. Som samtliga barnförsäkringar täcker den inte skador och olyckor som inträffat innan försäkringen tecknats.

Om personen med barnförsäkringen fyllt 18 år kan ersättningen i vissa ärenden komma att sänkas eller helt slopas.