Gjensidige Barnförsäkring

Om försäkringen

Hos Gjensidige Försäkring kan du teckna försäkringen Gjensidige Barn och Ungdom, en barnförsäkring som gäller dygnet runt och bland annat ger dig ersättning för invaliditet, sjukdom och olycka samt månatlig ersättning för nedsatt arbets- eller studieförmåga.

Vidare ingår ersättning för ärr, vistelse på sjukhus, vård i hemmet till och med 16 års ålder, akutvård, rehabilitering och engångskostnader, dödsfall, läke- och resekostnader, tandskadekostnader, hjälpmedelskostnader samt merkostnader för personliga tillhörigheter som skadas vid olycka eller sjukdom. Dessutom ingår en krisförsäkring när du tecknar barnförsäkring hos Gjensidige Försäkring.

MåBraStöd

Det ingår även premiebefrielse samt något som kallas MåBraStöd (se nedan för mer information). Du kan teckna tilläggsförsäkringen Plusförsäkring (41 kronor per månad eller 495 kronor per år) som ger dig ersättning för vissa sjukdomar som inte ingår i Gjensidige Barn och Ungdom. Dessutom kan ditt barn teckna en vuxenförsäkring hos Gjensidige Försäkring utan att hälsodeklaration krävs, efter det att barnförsäkringen slutat gälla.

MåBraStöd ingår om du tecknar en barnförsäkring hos Gjensidige Försäkring. Detta skydd innebär att du som förälder har kostnadsfri tillgång till professionella rådgivare kring eventuella frågor du kan tänkas ha om ditt barns välmående, både fysiskt, socialt och psykiskt. Det kan vara frågor som handlar om barnets kamratrelationer, beteende eller känslomässiga utveckling.

Därför bör du teckna barnförsäkring hos Gjensidige

En fördel med barnförsäkringen hos Gjensidige Försäkring är att den kan tecknas tills det att barnet fyller 18 år och gäller tills barnet fyller 26 år. Du kan själv välja försäkringsbelopp vilket påverkar den premie du betalar till Gjensidige Försäkring (mellan 96 kronor och 163 kronor i månaden eller mellan 1152 kronor och 1956 kronor per år).

En positiv aspekt är att försäkringsbeloppet är värdesäkrat vilket betyder att det följer inflationen så att den ersättningsnivå du väljer idag följer Konsumentprisindex och därför ger dig motsvarande ersättning i framtiden, om utbetalning skulle bli aktuell från Gjensidige Försäkring.

Att tänka på innan du tecknar denna barnförsäkring

Innan du tecknar en barnförsäkring hos Gjensidige Försäkring måste du fylla i en hälsodeklaration för ditt barn som sedan prövas innan försäkringen börjar gälla. Observera att försäkringen ej kan höjas eller ändras efter barnet fyllt 18 år (den gäller tills barnet är 26 år).

Barnförsäkringen hos Gjensidige försäkring begränsas även vid vistelse utanför Norden vilket innebär att du då endast kan få ersättning för vanprydande ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet, vid dödsfall samt för vissa sjukdomar. Om ni vistats utanför Sverige i mer än ett år och sjukdom eller olycka inträffar gäller inte försäkringen över huvud taget, med vissa undantag (exempelvis om en förälder arbetar i en organisation eller på ett företag med anknytning till Sverige).