Gjensidige Försäkring

Vad ingår i Gjensidige barnförsäkring?

Hos Gjensidige Försäkring kan du teckna en barnförsäkring som gäller dygnet runt och bland annat ger dig ersättning för invaliditet, sjukdom och olycka samt månatlig ersättning för nedsatt arbets- eller studieförmåga.

Ersättning ingår även för:

Dödsfall

Ärr

Vistelse på sjukhus upp till 365 dagar

Akutvård

Rehabilitering och engångskostnader

Tandskadekostnader samt läke- och resekostnader

Hjälpmedelskostnader samt merkostnader för personliga tillhörigheter som skadas vid olycka eller sjukdom

Vårdnadsbidrag

Krisförsäkring

Gjensidige barnförsäkring - Fördelar

Den kan tecknas tills det att barnet fyller 18 år.

Försäkringen gäller tills barnet fyller 26 år.

Du kan själv välja försäkringsbelopp vilket påverkar den premie du betalar.

Försäkringsbeloppet är värdesäkrat vilket betyder att det följer inflationen så att den ersättningsnivå du väljer idag följer Konsumentprisindex och därför ger dig motsvarande ersättning i framtiden.

Premiebefrielse om vid förälders bortgång.

MåBraStöd i Gjensidige barnförsäkring

I Gjensidige barnförsäkring ingår även något som kallas MåBraStöd vilket är ett skydd som innebär att du som förälder har kostnadsfri tillgång till professionella rådgivare kring eventuella frågor du kan tänkas ha om ditt barns välmående, både fysiskt, socialt och psykiskt. Det kan vara frågor som handlar om barnets kamratrelationer, beteende eller känslomässiga utveckling.

Vad ingår inte i Gjensidige barnförsäkring?

Med Gjensidige barnförsäkring kommer en rad villkor som måste uppfyllas för att barnförsäkringen ska gälla. Här kan du läsa mer om vad som måste uppfyllas och vad som inte ingår i Gjensidige barnförsäkring:

Innan du tecknar en barnförsäkring hos Gjensidige Försäkring måste du fylla i en hälsodeklaration för ditt barn som sedan prövas innan försäkringen börjar gälla.

Barnförsäkringen kan ej höjas eller ändras efter att barnet fyllt 18 år (den gäller tills barnet är 26 år).

Barnförsäkringen hos Gjensidige försäkring begränsas även vid vistelse utanför Norden vilket innebär att du då endast kan få ersättning för vanprydande ärr, medicinsk och ekonomisk invaliditet, vid dödsfall samt för vissa sjukdomar.

Om ni vistats utanför Sverige i mer än ett år och sjukdom eller olycka inträffar gäller inte försäkringen över huvud taget, med vissa undantag (exempelvis om en förälder arbetar i en organisation eller på ett företag med anknytning till Sverige).

Ersättning ges inte för olycksfall eller sjukdomar som redan inträffat eller förekommit innan barnförsäkringen tecknades.

Vid vissa typer av diagnoser och tillstånd ges ingen ersättning för medicinsk invaliditet.

Barnförsäkringen täcker inte psykiska sjukdomar och kan därför inte ge ersättning för detta. Ersättning för ekonomisk invaliditet eller vårdbidrag är begränsad till vissa typer av sjukdomar.

Gjensidige barnförsäkring – Begränsningar

Begränsningar förekommer med Gjensidige barnförsäkring där bland annat försäkringen inte görs gällande om barnet befunnit sig utomlands i mer än ett år. Barnförsäkringen gäller inte heller för behandling i förebyggande syfte eller för tandskador till följd av att tänderna skadats vid tuggning eller bitning.